Viralliset säännöt

Sukuseuran viralliset säännöt (pdf muodossa)

METSÄPIRTIN PELTOSTEN SUKUSEURA RY

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on: Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry, jota näissä säännöissä kutsutaan sukuseuraksi tai seuraksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä sekä edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita näihin verrattavia tilaisuuksia. Seura tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sen jäsentensä tietoon. Seura harjoittaa tarkoituksensa toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3. Jäsenet
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Metsäpirtin Peltosten sukuun kuuluva tai joka puolisonsa kautta on siihen liittynyt. Seuraan voidaan hyväksyä nuorisojäseniksi alle 18 vuotiaita henkilöitä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta. Nuorisojäsenillä on puhe- mutta ei äänivaltaa seuran kokouksissa.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen.

Hallituksen esityksestä sukuseuran kokous voi kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa
jäsenmaksusta.

Hallituksen esityksestä sukuseuran kokous voi kutsua sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi sen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja on vapaa
jäsenmaksusta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta sukuseuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta kaudelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

5. Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran sukukokous. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella. Yli 90-vuotiaat ovat vapautettuja jäsenmaksun maksamisesta.

6. Hallitus
Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, johon kuuluvat sukukokouksessa valitut puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on sukukokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta hallituksen varsinaista tai varajäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Sukuseuran tilikausi on 1.5.-30.4.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen sukukokousta. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen sukukokousta.

9. Seuran kokoukset
Seuran varsinainen kokous eli sukukokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä heinä-syyskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Sukuseuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Seuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

11. Sukukokous
Sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Comments are closed.